خدمات بیوشیمی

  • قیمت: 0 ریال
    ا
  • قیمت: 0 ریال
    1- اندازه گیری ساکارز به روش آنزیمی (قیمت 290/000 تومان) 2- اندازه گیری قند های احیاء کننده (قیمت 150/000 تومان) 3- فعالیت آمیلازی (دیاستازی) (قیمت 290/000 تومان) 4- اندازه گیری رطوبت (قیمت 80/000 تومان) 5- اندازه گیری اسیدیته (pH) (قیمت 80/000 تومان) 6- اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) (قیمت 290/000 تومان) 7- اندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانی (قیمت 290/000 تومان) 8- اندازه گیری فعالیت کاتالازی (قیمت 390/000 تومان) 9- اندازه گیری ترکیبات فنلی (قیمت 350/000 تومان) 10- اندازه گیری پرولین (قیمت 290/000 تومان) 11- بررسی خاصیت ضد آلزایمری (قیمت 500/000 تومان) 12- اندازه گیری فعالیت گلوکز اکسیدازی (قیمت 390/000 تومان)
فهرست