درباره ما

درباره ما

گروه پژوهشی سنجش عسل بهشتی متشکل از متخصصان رشته بیوشیمی، گرده شناسی و میکروبیولوژی حدود 3 سال است که بر روی محتوای بیوشیمیایی و خواص درمانی عسل تحقیق می نمایند، و در این راستا به نو آوریهای بسیاری هم دست یافته اند.
این گروه در حال حاضر با در دست داشتن تمام روش های دقیق سنجشی قادر به تعیین محتوای شیمیایی،آنزیمی، گرده و میکروبی عسل بوده و خواص درمانی نمونه های عسل را نیز بخوبی مشخص می نمایند.

فهرست