قند های احیاء کننده

قند ها در صد بالایی از محتوای عسل را تشکیل می دهند. در عسل به طور متوسط  حدود 82٪. کربوهیدرات  وجود دارد  که شامل مونوساکاریدهای فروکتوز (38/2 درصد) و گلوکز (31 درصد) و دی ساکاریدهای (~ 9٪) ساکارز ، مالتوز ، ایزومالتوز ، مالتولوز. همچنین برخی از الیگوساکاریدها نیز در عسل وجود دارند. در آنالیز عسل معمولا مقدار قند های احیاء کننده ( گلوکز و فروکتوز) و ساکارز (غیر احیاء کننده) اندازه گیری می شود. بالا رفتن درصد گلوکز در عسل سبب می شود که عسل سریعتر کریستاله شود.

در این آزمایشگاه مقدار قندهای احیایی عسل اندازه گیری می شود. با ما تماس بگیرید.

نوشتهٔ پیشین
اسیدیته عسل (pH)
نوشتهٔ بعدی