فعالیت کاتالاز در عسل

رادیکالهاي آزاد دربسیاري از بیماريها مانند تصلب شرائین، سرطان، آماس مفصـلی و فرایند پیري نقش دارند. گونـه هـاي فعـال اکسـیژنی یـا ROS ، شـامل چندین گونه هستند که می توانند به عنوان متابولیتهاي واسطه اي طی فرایندهاي بیوشیمیایی وفیزیولوژي داخل سلول تولید شوند. برخلاف دیگر گونه هاي فعال اکسیژن، هیدروژن پراکسید ترکیبی پایدار است. کاتالاز  از مهمترین آنزیمهاي آنتی اکسیدان است که هیدروژن پراکسید را به آب و اکسیژن تجزیه مـی کنـد. بنابراین آنزیم کاتالاز سهم مهمی در حذف پراکسید هیدروژن داشته و کمک می کند که از تاثیرات مضر آن در سلول  بکاهد. بررسی فعالیت این آنزیم در عسل می تواند به عنوان خواص درمانی عسل مطرح شود. آنالیز عسل در مورد کاتالاز همچنین می تواند شاخصی در رابطه با تازه یا قدیمی بودن عسل باشد.

در این آزمایشگاه فعالیت آنزیم کاتالاز  عسل اندازه گیری می شود. با ما تماس بگیرید.