خاصیت ضد سرطانی

مصرف خوراکی های دارای  آنتی اکسیدان، از بروز سرطان جلوگیری می کند. کسانی که رژیم غدایی آنها مملو از مواد آنتی اکسیدان است کمتر به انواع مختلف سرطان دچار می شوند. عسل یکی از مواد غذایی است که حاوی آنتی اکسیدان می باشد. مقدار آنتی اکسیدان در انواع عسل متفاوت است که به تازگی عسل، محل و نوع گیاهی که زنبور از آن استفاده می کند بستگی دارد. در نتیجه هر چه مقدار آنتی اکسیدان عسل بیشتر باشد می تواند خاصیت ضد سرطانی بیشتری داشته باشد.

در این آزمایشگاه مقدار آنتی اکسیدان های عسل اندازه گیری می شود. با ما تماس بگیرید.

<