پرولین در عسل

عسل حاوی حدود 1-1/5در صد پروتیین می باشد. این فرآورده همچنین  حدود  27 اسید آمینه آزاد دارد که  در بین آنها پرولین با حدود 50 – 85 درصد بیشترین مقدار آمینواسید را در بر می گیرد. محتوای پرولین در عسل های مختلف،  با توجه به نوع گلی که زنبور از آن تغذیه کرده است متفاوت است. پرولین به طور عمده توسط زنبور عسل در هنگام تبدیل شهد به عسل وارد آن می شود. . این امر باعث می شود مقدار پرولین ملاکی برای اطمینان از منشا شهدی  عسل باشد (البته همراه با سایر شاخص ها مانند مقدار قند ساکارز و فعالیت های گلوکز اکسیداز). بنابراین ، در برخی موارد از محتوای پرولین به عنوان شاخص تقلبی بودن عسل استفاده می شود. مشخص شده است که مقدار پرولین عسل طبیعی باید بیش از 180mg / Kg باشد. مقدار کم پرولین می تواند به معنی تقلبی بودن عسل با منشا شکری آن باشد.  بنابراین آنالیز عسل برای تعیین مقدار پرولین می تواند ملاکی برای تازگی و طبیعی بودن عسل باشد.

در این آزمایشگاه مقدار پرولین عسل اندازه گیری می شود. با ما تماس بگیرید.