خاصیت ضد میکروبی عسل

فعالیت ضد میکروبی عسل نیز به دلیل حضور آنزیم گلوکز اکسیداز در عسل است که بر اثر فعالیت آن ترکیب پراکسید هیدروژن تولید می شود که خاصیت آنتی باکتریال دارد. همچنین  برخی از ترکیبات فنلی مانند پینوکمبرین ، اسید سرینگیک و برخی ترکیبات دیگر نیز خاصیت ضد میکروبی دارند.

مطالعات اخیر بر حضور و نقش متیل گلیوکسال متمرکز است (CH3-CO-CH = O) ، خصوصاً در عسل مانوکا  (New Zealand teatree)، از آنجا که اعتقاد بر این است که ماده فوق بیشترین فعالیت ضد باکتریایی غیرپراکسیدی عسل را دارد.